Villkor Och Bestämmelser

Dessa användarvillkor ("Villkoren") anger de villkor enligt vilka individer kan använda en webbplats eller onlinetjänst som ägs eller kontrolleras av Caseology ("Caseology", "vi", "oss" eller "vår") och som länkar till dessa villkor (enligt definitionen nedan) tillsammans med eventuella efterföljande webbplatser eller onlinetjänster, som är tillgängliga i samband med en sådan webbplats eller onlinetjänst, regleras av de användarvillkor som anges här (tillsammans "Villkoren").


LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU GÅR IN PÅ ELLER ANVÄNDER NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN. GENOM ATT GÅ IN PÅ ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR (MED EVENTUELLA ÄNDRINGAR), UTAN BEGRÄNSNING ELLER FÖRBEHÅLL. OM DU INTE VILL GODKÄNNA DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÅR DU INTE KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN.


Webbplatsen är en webbplats eller onlinetjänst för allmänna ändamål och riktar sig inte till barn under tretton (13) år. Genom att få tillgång till eller använda webbplatsen, inklusive genom att registrera ett konto på webbplatsen, försäkrar och garanterar du att du är arton (18) år eller äldre. Om du är under arton (18) år får du använda webbplatsen endast om en förälder eller vårdnadshavare deltar.


Med "Webbplatsen" avses alla Caseologys webbplatser, webbsidor, mobilapplikationer och mobila webbplatser som är i drift i USA, och med "Produkter" avses alla de olika produkter som Caseology tillhandahåller via webbplatsen eller andra kanaler, inklusive via telefon.


Godkännande av villkoren

Genom att gå in på eller använda denna webbplats godkänner du att vara juridiskt bunden av villkoren och alla villkor som finns eller hänvisas till här eller alla ytterligare villkor som anges på denna webbplats. Om du INTE godkänner alla dessa villkor bör du INTE få tillgång till eller använda denna webbplats.


Genom att skapa ett konto på denna webbplats godkänner du att automatiskt bli inskriven i alla belöningsprogram som Caseology erbjuder. Villkoren för belöningsprogrammet kan när som helst ändras av Caseology. Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda ditt konto anses du ha accepterat sådana ändringar. Caseology förbehåller sig rätten att avbryta eller göra ändringar eller uppdateringar med avseende på belöningsprogrammet utan föregående meddelande när som helst.


Ändring av villkoren

Dessa villkor kan när som helst ändras av Caseology. Sådana ändrade villkor ska träda i kraft när de publiceras. Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda webbplatsen efter en sådan publicering anses du ha accepterat sådana ändringar. Du rekommenderas att regelbundet granska alla tillämpliga villkor. Caseology förbehåller sig rätten att avbryta eller göra ändringar eller uppdateringar med avseende på webbplatsen eller innehållet på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Caseology förbehåller sig rätten att begränsa, vägra eller avsluta en persons tillgång till webbplatsen eller delar av den med omedelbar verkan utan förvarning, när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande.


Stödberättigande

Webbplatsen är varken avsedd eller utformad för att användas för att lämna in personligt identifierbar information av personer som är yngre än 18 år. Vi samlar inte in personligt identifierbar information från någon som vi faktiskt vet är minderårig under 13 år. Om webbplatsen får kännedom om att någon minderårig lämnar eller har lämnat in personlig information till webbplatsen utan föräldrarnas samtycke kommer vi att stänga kontot och radera all personlig information som vi har kontroll över så snart som möjligt.


För att uppfylla kraven i Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") gör webbplatsen dessutom följande uttalande: Webbplatsen är inte riktad till eller avsedd för personer under 13 år. Om webbplatsen får kännedom om att en person som lämnar personuppgifter till webbplatsen är under 13 år kommer vi att stänga kontot och radera all personlig information som vi har kontroll över så snart som möjligt.


Integritetspolicy / Personlig information som lämnas in via eller i samband med webbplatsen

Din inlämning av personlig information via webbplatserna regleras av vår integritetspolicy, som kan nås genom att klicka på länken "Integritetspolicy" som finns i sidfoten på webbplatserna ("Integritetspolicy"). I detta avtal införlivas villkoren i sekretesspolicyn genom hänvisning.


Ansvarsfriskrivningar

Den information och det material som finns på webbplatsen, inklusive text, grafik, information, länkar eller andra objekt tillhandahålls "i befintligt skick" och "i befintligt skick". I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG, GÖR CASEOLOGY INTE: (1) GARANTERA RIKTIGHETEN, LÄMPLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV DENNA INFORMATION OCH DETTA MATERIAL; (2) ANTA, STÖDJA ELLER TA ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN AV ALLA ÅSIKTER, RÅD ELLER UTTALANDEN FRÅN NÅGON ANNAN PART ÄN CASEOLOGY ; (3) GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA SÄKER, FRI FRÅN DATAVIRUS, OAVBRUTEN, ALLTID TILLGÄNGLIG, FELFRI ELLER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ELLER ATT EVENTUELLA FEL PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT RÄTTAS TILL; ELLER (4) GE NÅGRA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG UTESLUTER CASEOLOGY UTTRYCKLIGEN ALLA VILLKOR, GARANTIER OCH ANDRA VILLKOR SOM ANNARS SKULLE KUNNA VARA UNDERFÖRSTÅDDA ENLIGT LAG, SEDVANERÄTT ELLER RÄTTVISELAGSTIFTNING OCH FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR FEL ELLER BRISTER I DENNA INFORMATION OCH DETTA MATERIAL.


DESSUTOM, OCH UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, LÄMNAR CASEOLOGY INGA UTTALANDEN ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM ATT VÅR WEBBPLATS ÄR LÄMPLIG FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA PRODUKTERNA.


Du tar på dig alla risker när du använder webbplatsen, inklusive men inte begränsat till alla risker som är förknippade med eventuella online-transaktioner. Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av denna webbplats sker på eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data till följd av nedladdning av sådant material, inklusive datavirus.


Kundregistrering

För att få tillgång till vissa delar av webbplatsen och använda vissa funktioner eller egenskaper på webbplatsen kan det krävas att du registrerar dig som kund. Se Caseology Caseologys sekretesspolicy. Dessutom kommer alla köp av produkterna som görs att omfattas av Caseologys försäljningsvillkor. Caseology förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller vägra att uppfylla beställningar.


Uppsägning av användare

Caseology förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande säga upp din tillgång till hela eller delar av webbplatsen, stänga ditt konto och/eller ta bort din profil och/eller innehåll som publicerats av eller om dig eller för din räkning (tillsammans "användarinnehåll") från webbplatsen och/eller avsluta din registrering, oavsett anledning eller inte, med eller utan förvarning. Om vi avslutar din registrering har Caseology ingen skyldighet att meddela dig om orsaken, om någon, till din uppsägning.


Begränsning av ansvar

CASEOLOGY ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG, DOTTERBOLAG, PARTNERS, LICENSGIVARE, VARUMÄRKESLICENSINNEHAVARE ELLER LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET, ÄVEN OM CASEOLOGY HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.


UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER CASEOLOGYS SAMLADE ANSVAR, I NÅGON FORM AV HANDLING SOM HELST I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, ATT ÖVERSTIGA DET PRIS SOM DU BETALAT FÖR DITT KONTO, ELLER, OM DU INTE HAR BETALAT CASEOLOGY FÖR ANVÄNDNINGEN AV NÅGRA TJÄNSTER, BELOPPET 25,00 DOLLAR ELLER MOTSVARANDE.


Innehåll från tredje part

Caseology är inte på något sätt ansvarig för innehållet på någon webbplats som ägs av en tredje part och som kan vara länkad till webbplatsen via en hyperlänk, oavsett om en sådan hyperlänk tillhandahålls av webbplatsen eller av en tredje part i enlighet med villkoren eller inte. Varje länk på vår webbplats till en annan webbplats är inte ett godkännande av den andra webbplatsen och ingen bedömning eller garanti görs med avseende på riktigheten, aktualiteten eller lämpligheten av innehållet på någon webbplats som webbplatsen kan länkas till, och vi tar inget ansvar för detta.


Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätt, varumärken och alla andra äganderätter som tillhandahålls av Caseology, dess dotterbolag, dotterbolag, varumärkeslicensinnehavare och/eller andra partners, programvaran för att driva och publicera webbplatsen, sammanställningen av data på webbplatsen och ordningen, sekvensen och arrangemanget på denna webbplats tillhör Caseology och/eller dess varumärkeslicensinnehavare, andra partners eller licensgivare. Alla rättigheter till innehållet som inte uttryckligen beviljas här är förbehållna. Innehållet är skyddat från obehörig kopiering och spridning genom upphovsrättslagen, varumärkeslagen, internationella konventioner och andra immaterialrättsliga lagar och får inte reproduceras, återpubliceras, överföras, distribueras eller användas på någon annan webbplats.


Användningen och registreringen av namnet Caseology och dess varumärken är uteslutande förbehållet Caseology . Du får inte registrera eller använda Caseologys namn eller varumärke, lagstadgat namn, handelsnamn, domännamn eller annat namn, beteckning eller beskrivning som innehåller Caseologys namn eller något annat registrerat varumärke som ägs av Caseology.


Krav på intrång i upphovsrätten

Om du vet eller misstänker att något material på denna webbplats (inklusive men inte begränsat till material som publicerats i forumet) har använts eller kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, skicka oss omedelbart ett meddelande till [email protected] Det är vår policy att följa Digital Millennium Copyright Act, title 17, United States Code, §512, inklusive, utan begränsning, svar på meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång, och andra tillämpliga immaterialrättsliga lagar. Vi ska under lämpliga omständigheter inaktivera och/eller avsluta konton eller lösenord för användare som kan göra intrång eller upprepade intrång i våra eller andras upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter.


Anmälningar (var och en "anmälan") om påstådda upphovsrättsintrång ska skickas antingen med expresspost eller med amerikansk post till vårt utsedda ombud. Kontaktuppgifter till vårt utsedda ombud anges nedan:


Adress till det utsedda ombudet som anmälan ska skickas till: [email protected]


I enlighet med Title 17, United States Code, §512(c)(3) måste anmälan innehålla följande för att vara effektiv:


En fysisk eller elektronisk signatur av en person som har befogenhet att agera på uppdrag av ägaren ("klagande part") av en exklusiv rättighet som påstås ha blivit kränkt;

Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha blivit kränkt, eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på den webbplatsen;

Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, samt information som är rimligen tillräcklig för att vi ska kunna lokalisera materialet;

Information som är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;

Ett uttalande om att den klagande parten i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen.

Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt;

Efter mottagandet av den skriftliga anmälan med den information som anges i a till f ovan och i enlighet med Title 17, United States Code, Section 512, (i) kommer vi att ta bort eller inaktivera tillgången till det material som påstås göra intrång, (ii) kommer vi att vidarebefordra den skriftliga anmälan till den påstådda intrångsgöraren ("abonnenten") och (iii) kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att omedelbart meddela abonnenten att vi har tagit bort eller inaktiverat tillgången till materialet.


Mottagningsanmälan:

I enlighet med Title 17, United States Code, §512(g)(3), kan en abonnent motverka en anmälan genom att lämna ett skriftligt meddelande ("Motanmälan") till vårt utsedda ombud som i huvudsak innehåller följande:


En fysisk eller elektronisk signatur från abonnenten;

Identifiering av det material som har tagits bort eller till vilket tillgången har stängts av och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller tillgången till det stängdes av;

Ett uttalande under straffrättslig påföljd av mened om att abonnenten i god tro tror att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering av det material som ska tas bort eller inaktiveras.

Abonnentens namn, adress och telefonnummer samt ett uttalande om att abonnenten samtycker till att den federala distriktsdomstolen i det distrikt där adressen är belägen är behörig, eller om abonnentens adress är utanför Förenta staterna, i det distrikt där våra kontor finns, och att abonnenten kommer att ta emot delgivning av stämningsansökan från den person som lämnat motanmälan eller ett ombud för denna person.

Vid mottagande av en motanmälan som innehåller den information som anges i punkterna 1 till 4 ovan och i enlighet med Title 17, United States Code, §512:


ska vi omedelbart förse den klagande parten med en kopia av motanmälan;

Vi kommer att informera den klagande parten om att vi kommer att ersätta det borttagna materialet eller upphöra med att inaktivera tillgången till det borttagna materialet inom tio (10) arbetsdagar.

Vi kommer att ersätta det borttagna materialet eller upphöra med att inaktivera tillgången till det borttagna materialet minst tio (10) och högst fjorton (14) arbetsdagar efter mottagandet av motanmälan, under förutsättning att vårt utsedda ombud inte har mottagit något meddelande från den klagande parten om att en talan har väckts för att få ett domstolsbeslut om att hindra abonnenten från att ägna sig åt intrångsgörande verksamhet i samband med det borttagna materialet i vårt nätverk eller system.

Överensstämmelse med California Civil Code §1789.3

Kaliforniens invånare har rätt till följande information i enlighet med California Civil Code §1789.3 och California Business and Professions Code §17538: Postadressen för webbplatsen finns i avsnittet "Kontakta oss" i sekretesspolicyn. För närvarande finns det inga avgifter eller kostnader förknippade med användningen av webbplatsen, förutom ändringar för köp av Caseology-produkter.


Skadestånd och befrielse

Du samtycker till att ersätta och hålla Caseology , dess dotterbolag, dotterbolag, varumärkeslicensinnehavare, andra partners och leverantörer och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, aktieägare, juridiska ombud, agenter, efterträdare och övertagare, från och mot alla skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader) som uppstår till följd av publicering, innehåll eller överföring av meddelanden, data, material eller annat Användarinnehåll som du skickar in på Webbplatsen eller brott mot dessa villkor från din sida. I händelse av klagomål eller rättsliga åtgärder till följd av ett meddelande eller annat användarinnehåll som du har skickat in förbehåller sig Caseology rätten att avslöja din identitet och all annan information som Caseology kan ha om dig.


Stängning av webbplatsen

Vi har ensamrätt att stänga ner webbplatsen eller någon del av den av någon anledning när som helst utan förvarning eller samtycke. Vi har inget ansvar eller skyldighet för underlåtenhet att lagra eller radera innehåll och/eller användarinnehåll som skickas till webbplatsen.


Lösning av tvister

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien. Du samtycker till att domstolarna i Orange County, Kalifornien, USA har exklusiv behörighet för alla tvister, krav eller orsaker till talan som uppstår till följd av, eller som rör eller är kopplade till eller i samband med dessa villkor eller din användning av denna webbplats, inklusive alla tvister som rör existensen eller giltigheten av dessa villkor. Du avstår härmed från alla påståenden om att Orange County, Kalifornien, är ett olämpligt eller olämpligt forum enligt doktrinen om forum non conveniens eller på annat sätt.


Ditt innehållsförslag för anpassade beställningar

Caseology har all rätt att avvisa förfrågningar om kundanpassade beställningar om innehållet innehåller hotfullt, obscent, pornografiskt eller profant material.


Upplösbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen, och de återstående bestämmelserna ska verkställas.


Inget avstående

Caseologys underlåtenhet att tillämpa någon del av dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från Caseologys rättigheter enligt dessa villkor, vare sig det gäller tidigare eller framtida åtgärder från någon persons sida. Varken Caseologys mottagande av medel eller att någon person förlitar sig på Caseologys åtgärder ska anses utgöra ett avstående från någon del av dessa villkor. Endast ett specifikt, skriftligt avstående undertecknat av en auktoriserad representant för Caseology ska ha någon som helst rättslig verkan.